تبلیغات
پارود - هفت روش برای كسب احترام
چهارشنبه 14 تیر 1391

هفت روش برای كسب احترام

   نوشته شده توسط: سعید آزادی    

 

احترام را همه می خواهند، ولی معدود كسانی آن را بدستش می آورند.

  چـرا؟ به شما خواهیم گفت چرا. احتـرام اكتـسابی است؛هرگز به كسی اهدا نمی شــود . امروزه با هجوم مردم بـرای انجام دادن سراسیمه وار كارها، انـدك افـرادی دارای اراده،بـردبـاری یا پشتكار مورد نیاز برای مورد احترام واقع شـدن حقیقی می باشنـد . همانند نوشیدن یك قهوه اسپرسوی خوب، ایـجـاد احـتـرام نـیازمند زمان و درنظر گرفتن جزئیات ظریف است تا بتوان به بهترین نتیجه دست یافت .
احترام همچنین رابطه مستقیم با شـهرت و اعتـبـار شـما دارد . از خود جلوه ای متشخص بسازید، احترام بـه عنـوان نتیجه ظاهر خواهد شد.
روشهایی برای سرعت بخشیدن به این فرایند وجود دارد . حـداقـل برای كوتاه مدت - از طریق برخی راههای میان بر. برای مثال خود را در موقعیتی قرار دهید كـه بـتوانید قدرت خود را بكار ببرید ( قدرت حقیقی، نه در راس قدرت دربان باشگاه ) ، آنگاه مقـدار معینی از احـتـرام به شما اعطا خواهد شد، نه بدلیل اینكه استحقاقش را داشته اید، بـلـكه بـه این خاطر كه موقعیت جدید شما اینطور ایجاب می كند  .
بروی كسی آب دهان نیندازید .
من با یك مامور عالیرتبـه پلیس آن قـدر دوستی عمیـقی داشتـم كـه می توانستم روی صورتـش آب دهـان بـیـنـدازم و از او بـخـواهم بدلیل اینكه سد راه آب دهانم شده ، از من عـذر خواهی كند، اما بخاطر "مقام" او از انجام چنین كار گستاخانه ای خـودداری كـردم . مـن بـرای مـقـام ریـاست احتـرام قــائل هستم ، بنابراین بدلیل "مقام" او، به رئیس خود احترام میگذارم نه بخاطر آنچه كه او انجام داده و مستحق احترام من شده است.
بـنابراین بیایید واقیت گرا باشیم ؛ اكثریت ما استطاعت تهیه بنز را نداریم ، و درصد بسیار كمتری می تـوانیم موقیعتی قدرتمند را برای خود خـریداری نماییم. با این شرایط چگونه میتوانیم مقداری احترام را بسرعت كسب نماییم ؟
در این قسمت هفت نكته وجود دارد كه احتــرام شـما را تضمین نمی كند اما شما را در جهتی صحیح هدایت خواهد كرد . آنچكه باید بخاطر داشته بـاشید آن است كه این نكات نباید فقط یكبار انجام شده و سپس فراموش گردند ، بلكه باید به عنوان بخشی از سبك زندگی و تصویر جدیدی كه در نظر دارید دربیایند.

IRAN-IRAN1

لباس مناسب بپوشید

صرفه نظر از اینكه در گذشته چه كار كرده اید، چقدر پول در حـساب بانكی خود دارید، تا چه اندازه مشهور هستید یا چقدر چاق شده ایـد، یـك شـخص با لباسی شایسته بهتر از یك كهنه پوش مورد توجه قرار میگیرد.
درمورد هر نوع لباسی صحبت نمیكنیم، منظور یك لباس اندازه است كه توسط خیاطی ماهـر و چیـره دسـت دوختـه شده است. اكنون زمان ارزان بودن نیست. یك دست كت و شلوار 50 هزار تومانی بخرید، آنگاه 50 هزار تومان بنظر خواهید رسیـد. كــت و شلواری 300 هـزار تـومانی بـخریــد، 300 میـلیون بنظر خواهیــد رسید. در مــورد كـفـش هـا هـم خسیس نبوده و یك جفت از بهترین آنرا برای خود تـهیـه كنـیـد. هر چـیـز ساخـت ایـتـالیا اتوماتیك وار بهتر از بقیه می باشد -- پایان داستان.
دهان خود را بسته نگاه داشته و به حقیقت متوسل شوید...

IRAN-IRAN2

ساكت بمانید
میدانم كه همه شما تصور میـكنید كـه نـابغه اید، اما واقیت آن است كه نیستید. در غیر اینصورت نیاز به هیچ نصیحتی نداشتـید و جهان بازیچه ای در كف دستان شما می بود. بنابراین، چون هنوز چیزهای زیادی برای آمـوختــن وجـود دارد، بـهتـر اسـت كـه دهـان را بسته نگاه داشته و گوش كرد.
خردمند و مرموز بوده و فقط چــیــزی را كــه لازم اســت بــگویید . در واقع هیچ چیزی را تا زمانی كه مجبور نشده اید، بیان نكنید. اشتباهات معمولا توسـط افرادی صورت میگیرند كه بدون دلیلی مناسب زبان به صحبت می گشایند.  هرقدر یك فــرد اطـلاعات كمتری از شما داشته باشد، احتمال ماندن وی در فاصله ای محترامانه بیشتر خواهد شد .
وقتی من كسـی را بـرای اولیـن بـار ملاقات می كنم ، مؤدبانه با او سلام و احوال پرسی نموده و تا دو دقیقه بعد از آن چیزی نمی گویم . در ایـن فـاصــلـه آن فـرد ســاده لوح همه اسرار خود را برایم تعریف كرده است ؛ كجا زندگی می كند ، روابطش با همسرش چگونه است ، شماره كارت اعتباریش چیست و چه تـعداد قرص بـرای رفـع مـشكلات جنسیش مصرف میكند . اگر شما هم در مكالمات خود اینچنین باشید ، آیا كسی حاضر خواهد بود بعد از آن دو دقیقه باز هم برایتان احترام قائل باشد ؟

IRAN-IRAN3

دروغ نگویید
اگر مجبور به سخن گفتن شدید، به آنچه كه واقعا می دانید اكتفا كنید. دروغ گفتن برای تحت تاثیر قراردان و یا جلب احترام دیگران نتیجه معكوس در بر خواهد داشت.
هیچ راهی سریعتر از دروغگویی برای از دست دادن احترام وجود ندارد، بخصوص زمانی كه آن دروغگویی با حماقت همراه باشد. اگر چیزی را نمیدانید، بسادگی بگویید، " مــن در این مورد نظری نمیتوانم بدهم ." یك انسان حقیقی كاستی ها و ضـعف های خـود را می پذیرد . اگر طرف دیگر مودب باشد، از شما آنچه كه در تـوانـاییتان است را درخواست نموده ، و شما فرصتی پیــدا خواهیــد كــرد كــه در مـورد چیزی صحبت نمایید كه همانند انیشتین جلوه تان دهد .

IRAN-IRAN4

هرگز لبخند نزنید ( آن را برای همسرتان نگهدارید(
هر وقت مرد رندی را میبینم كه هـمـگی دندانهایش را نشان میدهد، همیشه تصویر یك تمساح به ذهنم خطور میكند. یك انسان مـحترم، یك انسان هوشیار نیز هست. لبخند زدن میـتـواند جلوه شما را مخدوش نمـایـد و ممكن است دیگران تصور كنند كه شما یك فروشنده اتومبیل دست دوم هستید.
از لبخند زدن دوری كنید تا انسانی جدی بنظر آیید كه براحتـی تـحت تـاثیر قرار نمیگیرد. از هر 10 مورد، 9 مورد طرف مقابل حتی سخت تر تلاش خوهد كرد تا مـوافـقـت شما را بدست آورد. در این شرایط چه كسی به چه كسی احترام می گذارد؟
در عوض لبخند ملیحانه و نشان دادن دنـدانـهای همـچون صـدف خـود را هـنگـامی كه با همسران هستید، از او دریغ ننمایید.

IRAN-IRAN5

اطمینان و تواضع
افراد با اطمینان توانای جـذب بسیـار بـیـشتری نـسبت بـه بقیه افراد دارند. این اطمینان حـتـی اگـر شامل راه رفتن مغرورانه، وضعیت اندام مناسب یا اخـلاق و رفـتـار شـخـصـی خوب باشد، تصـویـر شـخصی تحت كنترل را نمایان می سازد كه میداند چه كاری انجام میدهد و میتواند كار را به اتـمام برساند. یك انسان مطمئن میگوید، "شما میتوانـیـد بـه قابلیتهای من اعتماد كنید" و "به گفته های من احترام بگذارید."
به چشمان كسی نگاه كنـیـد. یـك انـسـان مـطـمـئـن هیـچـگاه كثیفی را در كفشهایش مشاهده نمیكند چرا كه او هرگز نظرش را به پایین نمی افكند.
مرز بین اطمینان و خود بینی را بیاد داشته باشید. اطـمینـان تـعـادل تـوام بـا فـروتنــی و تواضع میـباشد. فقط انسانهای نادان فخر فروشی میكنند. كسی شما را معرفی میكند و می گوید، " آقای فلانی واقعا زرنگ است، شركتش پارسال 100 میلیون سود كرد."
شـمـا پـاسـخ مـی دهیــد، "حتــی بــا حرفه ای ترین مهارتهای رهبری در جـهـان، بـدون سربازان كاركشته و خوب، نمی توانستم كـاری انـجام دهم. یك انسان بتنهایی قادر به صورت دادن چیزی نیست." چه كاری انجام داده اید؟ شـمـا قـابـلیتـهـای خود را در ضمن تحسین دیگران آشكار نموده اید. چه انسان متواضعی هستید

IRAN-IRAN6

مؤدب باشید - احترام و نزاكت را متقابلا رد و بدل نمایید
وقتی كسی را ملاقات میكنید، نباید با بی نزاكتی لـبخنـدبزنید، اما از طرفی بی ادب نیز نباید باشید. محـتـاط بـودن بـه مـعـنای آن نـیست كه نمی توانید مؤدب باشید. رفـتـار شایسته نمایانگر خلوص، و خلوص نمایانگر وقار است؛ یك انسان با وقار دارای خصیصه های در خور احترام میباشد.
هیچكسی تا حال بدلیل ادب و یا نزاكت زیاد دشمنـش بـه جنگ او نرفته است. ادب همچنین به معـنـای ترسـو بـودن نیست.

IRAN-IRAN7

حافظه خوبی داشته باشید
یكی از مسائل مهم و كلـیدی تقویت حافظه است، چون علاوه بر دور نگاه داشتن فرد از اشتباهات احتمالی، بـاعــث امتیازات بیشماری در دنیای كار و تجارت می گردد. اگر نام فـردی كــه از مـعرفی او 30 ثانیه هم نمی گذرد را بیاد نیاورید، مانند یك آدم ابله به نـظـر خواهید آمد.
بـخـاطر آورن اسـامــی و آنچه كه به شما گفته شده، نشان دهنده این اسـت كـه فـردی هستید كه به جزئیات توجه دارید، و نیز دقیق، باهوش و فهیم می باشــید. لازم نیست یـك سخـنرانـی طـولانی را بـیـاد بـیاورید؛ بخاطر آوردن یك اسم كافی است، و این باعث می گـردد طرف مقابل شما احساس خوبی نماید ( اگر مطلبی را درمورد فرزندانش بیاد آورید، امتیازتان بیشتر می گردد ). و او چه فـكری خواهـد كـرد؟ " عـجب مـرد محـتـرمی، دوستش دارم. او حتی اسم مرا بخاطر دارد."


foot problems
یکشنبه 26 شهریور 1396 06:42 ب.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored material stylish.
nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside
case you shield this hike.
Foot Issues
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:40 ب.ظ
Hello Dear, are you in fact visiting this web site on a regular basis, if so after that
you will definitely take good knowledge.
regineposson.jimdo.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:28 ب.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little
homework on this. And he in fact ordered me lunch because I
discovered it for him... lol. So allow me to reword this....
Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this subject here on your web page.
What causes the heels of your feet to burn?
شنبه 14 مرداد 1396 06:14 ب.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site.

It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between usability and appearance.
I must say you've done a awesome job with this. In addition, the
blog loads super quick for me on Opera. Excellent Blog!
kathleenurben.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 03:30 ب.ظ
Undeniably consider that that you stated. Your favorite reason appeared to
be at the web the easiest factor to take into account of.
I say to you, I certainly get irked whilst people think about concerns that they just don't know about.
You controlled to hit the nail upon the top and also outlined
out the entire thing with no need side effect , other people
can take a signal. Will likely be again to get more.
Thanks
audreamummert.blog.fc2.com
جمعه 6 مرداد 1396 06:31 ب.ظ
My developer is trying to persuade me to move to .net from
PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type
on several websites for about a year and am concerned about switching to another platform.
I have heard good things about blogengine.net. Is there a way
I can transfer all my wordpress content into it?

Any kind of help would be greatly appreciated!
Barry
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:19 ق.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now
each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service?
Many thanks!
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 11:13 ب.ظ
I am truly glad to read this webpage posts which includes lots
of valuable facts, thanks for providing these
information.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 03:35 ق.ظ
This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere.
Brief but very accurate information… Many thanks for sharing
this one. A must read post!
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 12:54 ق.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I've truly
enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to
your feed and I hope you write again soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر