تبلیغات
پارود - شاخه های رودخانه سرباز
دوشنبه 23 خرداد 1390

شاخه های رودخانه سرباز

   نوشته شده توسط: سعید حوت زاده    


شاخه های رودخانه سرباز
- رودخانه گُوَیْمَرْكْ: دهستانهاى: نسكند و مینان، فصلى، ریزابه : رودخانه سرباز، حوضه: دریاى
عمان، طول: 55 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1450 متر، ارتفاع ریزشگاه: 890 متر، شیب متوسط: 1 درصد، مسیركلى: نخست جنوب شرقى و سپس غربى. شاخه‏اى از این رودخانه از ارتفاعات 80 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر واقع در دهستان نسكند سرچشمه مى ‏گیرد و بنام رودخانه دهانه به سوى جنوب شرقى روانه مى‏شود. در سرراه با ریزابه ‏هاى متعددى مخلوط مى ‏شود و در حوالى روستاى سرداب به سوى جنوب‏ غربى متوجه مى‏گردد و قبل از رسیدن به روستاهاى كندز و باتك، با شاخه شرقى كه از ارتفاعات جنوبى آشار سرچشمه گرفته و بنام رود كُزور معروف است، مخلوط مى‏شود. از كنار روستاهاى گُوَنْگانْ، مینان، دِزْ، بُگانْ و سَنْگ مَسجِد مى ‏گذرد و در مركز بخش سرباز، با رودخانه سركور مخلوط مى ‏شود و رودخانه سرباز را تشكیل مى ‏دهند.
- رودخانه بَخْتَكْ : دهستان سرباز، فصلى، ریزابه : رودخانه سرباز حوزه: دریاى عمان، طول: 51 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1400 متر، ارتفاع ریزشگاه 860 متر، شیب متوسط: 3/6 درصد، مسیركلى: شمال غربى. این رودخانه از 14 كیلومترى جنوب شرقى سرباز سرچشمه گرفته و از روستاهاى ماتَكْ و اِسْپِكار مى‏گذرد و در روستاى اِیْتكْ به رود سرباز مى‏ریزد.
- رود سهمان: دهستان سركور، فصلى، ریزابه: رودخانه سركور، حوضه: دریاى عمان، طول: 71 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1400 متر، ارتفاع ریزشگاه: 1100 متر، شیب متوسط : 1/8 درصد، مسیركلى غربى، این رودخانه از 66 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد و رودخانه پادیك شاخه‏اى از آن است و در محل محمودآباد به سركور مى ‏پیوندد.
- كیشكور: دهستان كیشكور، فصلى، ریزابه: رودخانه سرباز، حوضه: دریاى عمان، طول: 53 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1200متر، ارتفاع ریزشگاه: 750 متر، شیب متوسط: 1/8 درصد، مسیركلى: شرقى. این رودخانه از 75 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد و داراى دو شاخه اصلى: مات كَوْرْو شیر بُنان (گَرَگْ كَوْرْ) و شاخه‏ هاى فرعى: مَچانْ، سَگار، بَنْدانْ، سانیچ، دَنْدارْ، جَمیدَر،شُكْشْدَرْ، كُپشتان، تیغ آبْ و دازاندر است. و در محل روستاى دَپْكَوْرْ به رودخانه سرباز مى‏ پیوندد.
- هیسكان: دهستان ایرافشان، فصلى، ریزابه: رودشاهى كور، حوضه: دریاى عمان، طول: 50 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1400 متر، ارتفاع ریزشگاه: 800 متر، شیب متوسط: 1/2 درصد، مسیركلى: شمال شرقى. این رودخانه از ارتفاعات جنوبى دهستان آشار سرچشمه گرفته و بعد از پیوستن چند رود فرعى به شاهى كور تغییر نام داده و به رودخانه نِهِنْگْ مى‏پیوند.
- هِچكدر: دهستان نسكند، فصلى، ریزابه: رودخانه سرباز، حوضه: دریاى عمان، طول: 20 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1200 متر، ارتفاع ریزشگاه: 950 متر، شیب متوسط: 1/4 درصد، مسیركلى: جنوب غربى. این رودخانه از 88 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه گرفته و از كنار روستاهاى پِیروكوش مى‏ گذرد. و روبروى روستاى پنّام به رود سرباز مى ‏ریزد.
- هنسانوچ: دهستان سركور، فصلى، ریزابه: رودسركور، حوضه: دریاى عمان، طول: 50 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1600 متر، ارتفاع ریزشگاه: 950 متر، شیب متوسط: 1/3 درصد، مسیركلى: جنوبى. این رودخانه از كوههاى هامان در 56 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد و از كنار روستایى بنام حَمَّلى مى‏گذرد و رودخانه كوش كور به آن مى‏پیوندد.
- كوش كور: دهستان سركور، فصلى، ریزابه: رود هنسانوچ، حوضه: دریاى عمان، طول:25 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1600

متر، ارتفاع ریزشگاه: 1050 متر، شیب متوسط: 2/2 درصد، مسیركلى: نخست جنوبى و سپس غربى، این رودخانه از 72 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد.
- سُموكان (گُوَرْدَشت):دهستان كیشكور، فصلى، ریزابه: رودخانه سرباز، حوضه: دریاى عمان، طول: 30 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1250 متر، ارتفاع ریزشگاه: 600 متر، شیب متوسط: 2/2 درصد،
مسیركلى: جنوب شرقى این رودخانه از كوههاى باجان و انار در 93 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه گرفته و در روستاى پارود به رودخانه سرباز مى‏ریزد. و شاخه ‏هاى آن عبارتند از : باجان، گادْروچْ، بِیت، جَموك.
- مَچكور: دهستان سركور، فصلى، ریزابه: رودخانه سرباز، حوضه: دریاى عمان، طول: 51 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1450 متر، ارتفاع ریزشگاه: حدود 1200متر، شیب متوسط: 1/7 درصد، مسیركلى: شرقى. این رودخانه از 55 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد و یكى از شاخه ‏هاى آن رود گُوَرْناگْ است.
تهلاپ: دهستان ایراَفشان، فصلى، ریزابه: رودشاهى كَوْرْ، حوضه: دریاى عمان، طول: 03 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1350 متر، ارتفاع ریزشگاه: 800 متر، شیب متوسط: 1/8 درصد مسیركلى: جنوب شرقى. این رودخانه از 70 كیلومترى جنوب غربى سراوان سرچشمه مى‏گیرد و شعبات دیگرى كه به آن مى‏ پیوندند عبارتند از: رود بلوچ و چاهى.
- شاهى كور: دهستان ایرافشان، سیلابى، ریزابه: رود نهنگ، حوضه: دریاى عمان، طول: 001 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: حدود 1450 متر، ارتفاع ریزشگاه: حدود 530 متر، شیب متوسط: 0/9 درصد، مسیركلى: شرقى. این رودخانه از ارتفاعات 130 كیلومترى جنوب باخترى سراوان سرچشمه مى‏گیرد و بنام رودخانه تُرُنْدْ به سوى شمال شرقى روان مى‏شود و پس از مخلوط شدن با یك ریزابهُ نسبتاً بزرگ شمالى، به سوى مشرق متوجه مى‏شود و به رودخانه حَدْكَوْرْ تغییر نام مى‏دهد. رودخانه مزبور در سر راه نخست با رودخانه جَبْدَْر و سپس با رود آشار مخلوط مى ‏شود و بنام رودخانه پَتكانْ به سوى جنوب شرقى متوجه مى‏گردد. در سر راه نخست با رودخانه هِیسكان و سپس با رود ایراَفشانْ در هم مى ‏آمیزد و بنام رودخانه شاهى كور به سوى مشرق روان مى ‏گردد و پس از مخلوط شدن با رود گودان (گیردان)، به سوى جنوب شرقى رهسپار مى‏شود و در نقطه‏اى از مرز ایران و پاكستان كه در 45 كیلومترى جنوب شرقى ایرافشان قرار دارد، به رودخانه مرزى نهنگ مى ‏ریزد.
- نِهنگ: شهرستانهاى سراوان و ایرانشهر، دایمى، حوضه: دریاى عمان، رودخانه مرزى ایران و پاكستان، طول: تا مرز ایران و پاكستان 120 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1000 متر، ارتفاع ریزشگاه نقطه خروج از مرز: حدود 250 متر، شیب متوسط: 0/6 درصد، مسیركلى: جنوب غربى. این رود قسمتى از مرز دهستان ایرافشان با كشور پاكستان را تشكیل مى ‏دهد (حدود 30 كیلومتر). رودخانه نهنگ از 140 كیلومترى جنوب شرقى سراوان واقع در دهستان بَمْ پُشْتْ سرچشمه مى‏گیرد و در نقطه‏اى به مختصّات طولى 63 درجه و 7 دقیقه و عرض 26 درجه و 39 دقیقه به مرز ایران و پاكستان وارد مى ‏گردد و رو به مغرب و سپس رو به سوى جنوب غربى جریان مى ‏یابد و در سر راه با ریزابه‏ هاى فراوانى كه از ارتفاعات اطراف مرز سرازیر شده ‏اند، مخلوط مى ‏شود و با پیوستن به رودخانه شاهى كور، به سوى جنوب غربى متوجه مى ‏گردد و پس از مخلوط شدن با رودخانه كوه پست به سوى جنوب روان مى ‏شود و سرانجام در نقطه ‏اى به مختصّات 62 درجه و 13 دقیقه طولى و 26 درجه و 15 دقیقه عرضى از مرز خارج مى‏گردد و به كشور پاكستان داخل مى‏شود، در كشور مزبور نخست به سوى جنوب و سپس به سوى خاور متوجه مى ‏گردد و پس از مخلوط شدن با رود كِیچ به رود دَشْتْ تغییرنام مى‏ یابد و سرانجام به خلیج گُواتْرْ مى ‏ریزد.
- كهیرى: دهستان سركور، فصلى، ریزابه: رود بمپور، حوضه: جازموریان، طول: 50 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1500 متر، ارتفاع ریزشگاه: حدود 570 متر، شیب متوسط: 1/9 درصد، مسیركلى: شمال غربى. این رودخانه از كوههاى هامان و شِش سَرْ در 47 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد و به نام رودخانه شاه آپ به سوى مغرب روان مى‏گردد. در دامنه غربى كوه سرخ با یك ریزابه جنوب شرقى مخلوط مى‏شود و به سوى شمال غربى متوجه مى‏گردد. و بنام رود كهیرى درحوالى روستاى سَرْكَهوران (دهستان حومه ایرانشهر) به رود بمپور مى ‏ریزد.
- گَرْبُنْ (سیاهتگان):دهستان كیشكور، فصلى، ریزابه: رودكاجَوْ، حوضه: دریاى عمان، طول: 40 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1100 متر، ارتفاع ریزشگاه: 520 متر، شیب متوسط: 1/5 درصد، مسیركلى: جنوب غربى. این رودخانه از كوه گربُنْ در جنوب دهستان كیشكور سرچشمه مى‏گیرد و از كنار روستاى گربُنْ مى‏ گذرد و در محل روستاى كهیران گُواش (بخش قصرقند) به رودخانه كاجو مى‏ریزد.
- مُشكُند: دهستان سركور، فصلى، ریزابه: رودكاجو، حوضه: دریاى عمان، طول: 28 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1000 متر، ارتفاع ریزشگاه: 850 متر، شیب متوسط: 0/5 درصد، مسیركلى: جنوب غربى. این رودخانه از ارتفاعات 50 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد و قسمت علیاى آن را آهورّان مى ‏گویند.
علاوه بر رودهاى مذكور، بقیه شاخه‏ هاى سیلابى كه به رودخانه سرباز مى ‏پیوندند عبارتند از: اِنْجِرْكْ (كَنْدَگان كَوْرْ)، كانیگان، شِشْ كانْ، نائوك، كَمَك، كرایى كور ناگوكْ، دانْ كور و ... كه همگى در بخش سرباز جریان دارند و رودهایى فصلى هستند. لازم به توضیح است كه علاوه بر این شعبات، شاخه‏ هاى دیگرى در بخش راسك و باهوكلات نیز به رودخانه سرباز مى ‏ریزند كه برخى از آنها عبارتند از : سیرین كَوْرْ، كشتك، سُورْوَشان، نلینت كاجَوْ یا كاجَهْ.

cheap viagra prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:11 ق.ظ

Whoa all kinds of useful info.
viagra cheap online uk get viagra cheap buy viagra online now buy generic sildenafil online sildenafil uk online buy viagra in pharmacy can you buy viagra over the counter how can i buy viagra online buy prescription viagra viagra buy viagra pharmacy online viagra
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:12 ق.ظ

Amazing plenty of fantastic data.
free generic cialis pastillas cialis y alcoho click now buy cialis brand cialis generico online only now cialis for sale in us ou trouver cialis sur le net cialis patent expiration cialis 20 mg best price cialis daily dose generic generic cialis 20mg uk
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:52 ق.ظ

With thanks! Ample facts!

cialis pills in singapore discount cialis cialis from canada compare prices cialis uk generic cialis tadalafil import cialis cialis generico in farmacia 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis herbs purchase once a day cialis
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:53 ب.ظ

Kudos, Useful information.
cialis pills in singapore cialis online holland cialis cipla best buy wow look it cialis mexico cialis free trial buy cialis online cheapest no prescription cialis cheap cialis price thailand buy generic cialis deutschland cialis online
Viagra 5mg prix
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:20 ب.ظ

Thanks. Numerous info!

buy viagra online generic where can i buy a viagra how do i buy viagra uk sildenafil uk viagra viagra nz buy buy viagra online canada no prescription buy female viagra online where can you buy viagra uk where to purchase viagra online
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 09:31 ق.ظ

Lovely data. Regards!
american pharmacy cialis overnight cialis tadalafil how do cialis pills work rx cialis para comprar cialis generico lilly cialis y deporte buy original cialis venta de cialis canada cialis 10mg prix pharmaci price cialis wal mart pharmacy
Cialis generic
شنبه 4 فروردین 1397 09:12 ق.ظ

Info nicely utilized..
buy generic cialis cialis 20mg prix en pharmacie overnight cialis tadalafil dose size of cialis safe site to buy cialis online cialis canada comprar cialis navarr cialis 5 mg funziona cialis professional from usa cialis super acti
http://squareowner4306.jimdo.com/2015/07/04/hammertoe-surgery
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 11:55 ق.ظ
What i don't understood is if truth be told how you're not
really much more well-preferred than you might be right now.
You're so intelligent. You understand thus considerably relating to this topic, made me for my part consider it from
numerous numerous angles. Its like men and women aren't involved unless it's one thing to accomplish with Girl gaga!
Your personal stuffs great. Always take care of it up!
Ali
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:47 ق.ظ
First off I want to say terrific blog! I had a quick question which I'd like to ask if you don't
mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head before writing.

I've had a hard time clearing my mind in getting my ideas out.
I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to
be lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
Thank you!
سید محمد عمادی
دوشنبه 23 خرداد 1390 11:44 ب.ظ
سلام سعید
مطلبت جالب بود.
به اطلاعاتم اضافه کرد
موفق باشی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر