تبلیغات
پارود - شاخه های رودخانه سرباز
دوشنبه 23 خرداد 1390

شاخه های رودخانه سرباز

   نوشته شده توسط: سعید حوت زاده    


شاخه های رودخانه سرباز
- رودخانه گُوَیْمَرْكْ: دهستانهاى: نسكند و مینان، فصلى، ریزابه : رودخانه سرباز، حوضه: دریاى
عمان، طول: 55 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1450 متر، ارتفاع ریزشگاه: 890 متر، شیب متوسط: 1 درصد، مسیركلى: نخست جنوب شرقى و سپس غربى. شاخه‏اى از این رودخانه از ارتفاعات 80 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر واقع در دهستان نسكند سرچشمه مى ‏گیرد و بنام رودخانه دهانه به سوى جنوب شرقى روانه مى‏شود. در سرراه با ریزابه ‏هاى متعددى مخلوط مى ‏شود و در حوالى روستاى سرداب به سوى جنوب‏ غربى متوجه مى‏گردد و قبل از رسیدن به روستاهاى كندز و باتك، با شاخه شرقى كه از ارتفاعات جنوبى آشار سرچشمه گرفته و بنام رود كُزور معروف است، مخلوط مى‏شود. از كنار روستاهاى گُوَنْگانْ، مینان، دِزْ، بُگانْ و سَنْگ مَسجِد مى ‏گذرد و در مركز بخش سرباز، با رودخانه سركور مخلوط مى ‏شود و رودخانه سرباز را تشكیل مى ‏دهند.
- رودخانه بَخْتَكْ : دهستان سرباز، فصلى، ریزابه : رودخانه سرباز حوزه: دریاى عمان، طول: 51 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1400 متر، ارتفاع ریزشگاه 860 متر، شیب متوسط: 3/6 درصد، مسیركلى: شمال غربى. این رودخانه از 14 كیلومترى جنوب شرقى سرباز سرچشمه گرفته و از روستاهاى ماتَكْ و اِسْپِكار مى‏گذرد و در روستاى اِیْتكْ به رود سرباز مى‏ریزد.
- رود سهمان: دهستان سركور، فصلى، ریزابه: رودخانه سركور، حوضه: دریاى عمان، طول: 71 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1400 متر، ارتفاع ریزشگاه: 1100 متر، شیب متوسط : 1/8 درصد، مسیركلى غربى، این رودخانه از 66 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد و رودخانه پادیك شاخه‏اى از آن است و در محل محمودآباد به سركور مى ‏پیوندد.
- كیشكور: دهستان كیشكور، فصلى، ریزابه: رودخانه سرباز، حوضه: دریاى عمان، طول: 53 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1200متر، ارتفاع ریزشگاه: 750 متر، شیب متوسط: 1/8 درصد، مسیركلى: شرقى. این رودخانه از 75 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد و داراى دو شاخه اصلى: مات كَوْرْو شیر بُنان (گَرَگْ كَوْرْ) و شاخه‏ هاى فرعى: مَچانْ، سَگار، بَنْدانْ، سانیچ، دَنْدارْ، جَمیدَر،شُكْشْدَرْ، كُپشتان، تیغ آبْ و دازاندر است. و در محل روستاى دَپْكَوْرْ به رودخانه سرباز مى‏ پیوندد.
- هیسكان: دهستان ایرافشان، فصلى، ریزابه: رودشاهى كور، حوضه: دریاى عمان، طول: 50 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1400 متر، ارتفاع ریزشگاه: 800 متر، شیب متوسط: 1/2 درصد، مسیركلى: شمال شرقى. این رودخانه از ارتفاعات جنوبى دهستان آشار سرچشمه گرفته و بعد از پیوستن چند رود فرعى به شاهى كور تغییر نام داده و به رودخانه نِهِنْگْ مى‏پیوند.
- هِچكدر: دهستان نسكند، فصلى، ریزابه: رودخانه سرباز، حوضه: دریاى عمان، طول: 20 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1200 متر، ارتفاع ریزشگاه: 950 متر، شیب متوسط: 1/4 درصد، مسیركلى: جنوب غربى. این رودخانه از 88 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه گرفته و از كنار روستاهاى پِیروكوش مى‏ گذرد. و روبروى روستاى پنّام به رود سرباز مى ‏ریزد.
- هنسانوچ: دهستان سركور، فصلى، ریزابه: رودسركور، حوضه: دریاى عمان، طول: 50 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1600 متر، ارتفاع ریزشگاه: 950 متر، شیب متوسط: 1/3 درصد، مسیركلى: جنوبى. این رودخانه از كوههاى هامان در 56 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد و از كنار روستایى بنام حَمَّلى مى‏گذرد و رودخانه كوش كور به آن مى‏پیوندد.
- كوش كور: دهستان سركور، فصلى، ریزابه: رود هنسانوچ، حوضه: دریاى عمان، طول:25 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1600

متر، ارتفاع ریزشگاه: 1050 متر، شیب متوسط: 2/2 درصد، مسیركلى: نخست جنوبى و سپس غربى، این رودخانه از 72 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد.
- سُموكان (گُوَرْدَشت):دهستان كیشكور، فصلى، ریزابه: رودخانه سرباز، حوضه: دریاى عمان، طول: 30 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1250 متر، ارتفاع ریزشگاه: 600 متر، شیب متوسط: 2/2 درصد،
مسیركلى: جنوب شرقى این رودخانه از كوههاى باجان و انار در 93 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه گرفته و در روستاى پارود به رودخانه سرباز مى‏ریزد. و شاخه ‏هاى آن عبارتند از : باجان، گادْروچْ، بِیت، جَموك.
- مَچكور: دهستان سركور، فصلى، ریزابه: رودخانه سرباز، حوضه: دریاى عمان، طول: 51 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1450 متر، ارتفاع ریزشگاه: حدود 1200متر، شیب متوسط: 1/7 درصد، مسیركلى: شرقى. این رودخانه از 55 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد و یكى از شاخه ‏هاى آن رود گُوَرْناگْ است.
تهلاپ: دهستان ایراَفشان، فصلى، ریزابه: رودشاهى كَوْرْ، حوضه: دریاى عمان، طول: 03 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1350 متر، ارتفاع ریزشگاه: 800 متر، شیب متوسط: 1/8 درصد مسیركلى: جنوب شرقى. این رودخانه از 70 كیلومترى جنوب غربى سراوان سرچشمه مى‏گیرد و شعبات دیگرى كه به آن مى‏ پیوندند عبارتند از: رود بلوچ و چاهى.
- شاهى كور: دهستان ایرافشان، سیلابى، ریزابه: رود نهنگ، حوضه: دریاى عمان، طول: 001 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: حدود 1450 متر، ارتفاع ریزشگاه: حدود 530 متر، شیب متوسط: 0/9 درصد، مسیركلى: شرقى. این رودخانه از ارتفاعات 130 كیلومترى جنوب باخترى سراوان سرچشمه مى‏گیرد و بنام رودخانه تُرُنْدْ به سوى شمال شرقى روان مى‏شود و پس از مخلوط شدن با یك ریزابهُ نسبتاً بزرگ شمالى، به سوى مشرق متوجه مى‏شود و به رودخانه حَدْكَوْرْ تغییر نام مى‏دهد. رودخانه مزبور در سر راه نخست با رودخانه جَبْدَْر و سپس با رود آشار مخلوط مى ‏شود و بنام رودخانه پَتكانْ به سوى جنوب شرقى متوجه مى‏گردد. در سر راه نخست با رودخانه هِیسكان و سپس با رود ایراَفشانْ در هم مى ‏آمیزد و بنام رودخانه شاهى كور به سوى مشرق روان مى ‏گردد و پس از مخلوط شدن با رود گودان (گیردان)، به سوى جنوب شرقى رهسپار مى‏شود و در نقطه‏اى از مرز ایران و پاكستان كه در 45 كیلومترى جنوب شرقى ایرافشان قرار دارد، به رودخانه مرزى نهنگ مى ‏ریزد.
- نِهنگ: شهرستانهاى سراوان و ایرانشهر، دایمى، حوضه: دریاى عمان، رودخانه مرزى ایران و پاكستان، طول: تا مرز ایران و پاكستان 120 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1000 متر، ارتفاع ریزشگاه نقطه خروج از مرز: حدود 250 متر، شیب متوسط: 0/6 درصد، مسیركلى: جنوب غربى. این رود قسمتى از مرز دهستان ایرافشان با كشور پاكستان را تشكیل مى ‏دهد (حدود 30 كیلومتر). رودخانه نهنگ از 140 كیلومترى جنوب شرقى سراوان واقع در دهستان بَمْ پُشْتْ سرچشمه مى‏گیرد و در نقطه‏اى به مختصّات طولى 63 درجه و 7 دقیقه و عرض 26 درجه و 39 دقیقه به مرز ایران و پاكستان وارد مى ‏گردد و رو به مغرب و سپس رو به سوى جنوب غربى جریان مى ‏یابد و در سر راه با ریزابه‏ هاى فراوانى كه از ارتفاعات اطراف مرز سرازیر شده ‏اند، مخلوط مى ‏شود و با پیوستن به رودخانه شاهى كور، به سوى جنوب غربى متوجه مى ‏گردد و پس از مخلوط شدن با رودخانه كوه پست به سوى جنوب روان مى ‏شود و سرانجام در نقطه ‏اى به مختصّات 62 درجه و 13 دقیقه طولى و 26 درجه و 15 دقیقه عرضى از مرز خارج مى‏گردد و به كشور پاكستان داخل مى‏شود، در كشور مزبور نخست به سوى جنوب و سپس به سوى خاور متوجه مى ‏گردد و پس از مخلوط شدن با رود كِیچ به رود دَشْتْ تغییرنام مى‏ یابد و سرانجام به خلیج گُواتْرْ مى ‏ریزد.
- كهیرى: دهستان سركور، فصلى، ریزابه: رود بمپور، حوضه: جازموریان، طول: 50 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1500 متر، ارتفاع ریزشگاه: حدود 570 متر، شیب متوسط: 1/9 درصد، مسیركلى: شمال غربى. این رودخانه از كوههاى هامان و شِش سَرْ در 47 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد و به نام رودخانه شاه آپ به سوى مغرب روان مى‏گردد. در دامنه غربى كوه سرخ با یك ریزابه جنوب شرقى مخلوط مى‏شود و به سوى شمال غربى متوجه مى‏گردد. و بنام رود كهیرى درحوالى روستاى سَرْكَهوران (دهستان حومه ایرانشهر) به رود بمپور مى ‏ریزد.
- گَرْبُنْ (سیاهتگان):دهستان كیشكور، فصلى، ریزابه: رودكاجَوْ، حوضه: دریاى عمان، طول: 40 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1100 متر، ارتفاع ریزشگاه: 520 متر، شیب متوسط: 1/5 درصد، مسیركلى: جنوب غربى. این رودخانه از كوه گربُنْ در جنوب دهستان كیشكور سرچشمه مى‏گیرد و از كنار روستاى گربُنْ مى‏ گذرد و در محل روستاى كهیران گُواش (بخش قصرقند) به رودخانه كاجو مى‏ریزد.
- مُشكُند: دهستان سركور، فصلى، ریزابه: رودكاجو، حوضه: دریاى عمان، طول: 28 كیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1000 متر، ارتفاع ریزشگاه: 850 متر، شیب متوسط: 0/5 درصد، مسیركلى: جنوب غربى. این رودخانه از ارتفاعات 50 كیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد و قسمت علیاى آن را آهورّان مى ‏گویند.
علاوه بر رودهاى مذكور، بقیه شاخه‏ هاى سیلابى كه به رودخانه سرباز مى ‏پیوندند عبارتند از: اِنْجِرْكْ (كَنْدَگان كَوْرْ)، كانیگان، شِشْ كانْ، نائوك، كَمَك، كرایى كور ناگوكْ، دانْ كور و ... كه همگى در بخش سرباز جریان دارند و رودهایى فصلى هستند. لازم به توضیح است كه علاوه بر این شعبات، شاخه‏ هاى دیگرى در بخش راسك و باهوكلات نیز به رودخانه سرباز مى ‏ریزند كه برخى از آنها عبارتند از : سیرین كَوْرْ، كشتك، سُورْوَشان، نلینت كاجَوْ یا كاجَهْ.

buy tadalafil no prescription
جمعه 16 آذر 1397 07:45 ق.ظ

Fine material. Thanks a lot.
cialis 5 mg cialis from canada cialis price thailand cialis generico cialis diario compra cialis pills cialis pills cialis prezzo in linea basso cialis qualitat only here cialis pills
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:35 ب.ظ

Appreciate it. A lot of posts.

cialis price thailand cialis prices import cialis recommended site cialis kanada warnings for cialis cialis 20mg preis cf cialis in sconto cialis cuantos mg hay the best choice cialis woman cialis baratos compran uk
buy cialis delhi
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:29 ب.ظ

Appreciate it, Numerous write ups.

cialis rckenschmerzen buy cialis online cialis online holland 200 cialis coupon tadalafil 5mg cialis generika in deutschland kaufen cialis dosage amounts fast cialis online acheter cialis kamagra cialis daily dose generic
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:04 ق.ظ

Cheers, Valuable stuff.
india cialis 100mg cost cialis price in bangalore we like it cialis soft gel cialis great britain cialis therapie cialis baratos compran uk cialis usa cost low dose cialis blood pressure cialis 05 cialis 5 effetti collaterali
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:57 ب.ظ

Tips certainly regarded..
generic cialis at walmart cialis 5 mg buy cheap cialis in uk generic cialis review uk legalidad de comprar cialis low cost cialis 20mg cialis para que sirve tarif cialis france cialis australian price cialis therapie
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 05:37 ق.ظ

You made your point.
legalidad de comprar cialis cialis diario compra venta de cialis canada cialis sans ordonnance costo in farmacia cialis cialis italia gratis viagra vs cialis vs levitra cialis tadalafil online miglior cialis generico cialis without a doctor's prescription
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:33 ب.ظ

Thanks, Very good information!
when will generic cialis be available cialis canada warnings for cialis cialis alternative cialis with 2 days delivery buy cialis sample pack cialis lowest price price cialis best cheap cialis viagra vs cialis vs levitra
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 04:58 ب.ظ

You mentioned it superbly.
look here cialis cheap canada achat cialis en europe cialis therapie cuanto cuesta cialis yaho look here cialis cheap canada we like it cialis price we choice cialis uk we choice cialis pfizer india cialis tadalafil online generic cialis in vietnam
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:54 ق.ظ

Regards! Numerous postings!

cialis dose 30mg click here to buy cialis cialis billig price cialis per pill buying cialis in colombia 40 mg cialis what if i take cialis qualitat buying cialis overnight cialis sans ordonnance cialis generico in farmacia
buy generic cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 05:32 ب.ظ

Thanks a lot! Fantastic information!
cuanto cuesta cialis yaho click here take cialis look here cialis order on line 200 cialis coupon generic cialis cialis 20mg prix en pharmacie bulk cialis ou trouver cialis sur le net cialis canadian drugs cialis for sale
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:31 ق.ظ

You reported this perfectly.
venta cialis en espaa cialis 5 mg cialis for sale in europa side effects of cialis cialis tablets australia cialis generico milano cialis professional yohimbe how much does a cialis cost cialis super kamagra discount cialis
buy cialis germany
جمعه 9 آذر 1397 05:16 ب.ظ

You actually said it fantastically!
cialis generico milano cialis venta a domicilio cialis for sale south africa buying cialis on internet cialis australia org cialis generic buy original cialis cialis for sale in europa online prescriptions cialis cialis 10mg prix pharmaci
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 05:31 ق.ظ

Whoa a lot of good material.
cilas cialis flussig sublingual cialis online cialis tablets for sale acheter cialis meilleur pri viagra or cialis cialis daily discount cialis brand cialis nl generico cialis mexico
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:10 ب.ظ

You actually suggested it well!
cialis qualitat online prescriptions cialis we choice cialis pfizer india cialis generico online overnight cialis tadalafil cialis tadalafil online venta de cialis canada buy cialis online cheapest viagra vs cialis cialis prezzo di mercato
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:20 ق.ظ

Fantastic facts. Cheers.
cuanto cuesta cialis yaho import cialis cialis per paypa cialis generico generic cialis review uk discount cialis recommended site cialis kanada cialis diario compra cialis dosage cialis online deutschland
where to buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:18 ب.ظ

You actually explained this effectively!
opinioni cialis generico the best choice cialis woman generic cialis levitra canadian cialis cialis 100mg suppliers effetti del cialis we recommend cheapest cialis prices for cialis 50mg cialis generisches kanada pastillas cialis y alcoho
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:45 ق.ظ

You said it perfectly..
generic cialis review uk cialis soft tabs for sale tadalafil generic achat cialis en europe prescription doctor cialis buying cialis overnight generic cialis at the pharmacy order cialis from india compare prices cialis uk cialis diario compra
levitra 20 mg bayer prezzo
جمعه 20 مهر 1397 12:32 ب.ظ

Incredible a lot of useful information.
buy levitra 20 mg levitra generic cheap 20mg levitra buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg levitra 20 mg bayer prezzo levitra 10 mg kopen levitra 20 mg bayer prezzo levitra prices buy levitra generic
buy generic cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 08:59 ب.ظ

Seriously all kinds of excellent facts.
cialis prezzo al pubblico cialis cuantos mg hay cialis great britain purchasing cialis on the internet viagra cialis levitra cialis cuantos mg hay cialis taglich discount cialis interactions for cialis how much does a cialis cost
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 09:17 ب.ظ

Many thanks. Good stuff!
cialis daily dose generic cialis 100mg suppliers cialis in sconto price cialis best enter site very cheap cialis cialis 5 mg funziona only best offers cialis use click here cialis daily uk effetti del cialis tadalafilo
buy viagra usa
یکشنبه 1 مهر 1397 02:28 ق.ظ

You have made your stand very well.!
canadian discount pharmacies in ocala fl drugstore online pharmacy canada online prescriptions canadian pharmacycanadian pharmacy canadian government approved pharmacies canadian pharmacy online 24 canadian pharmacy uk delivery canadian pharmacies without an rx canadianpharmacy buy viagrow
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:24 ب.ظ

Wonderful content. Appreciate it!
generic cialis soft gels cialis super kamagra safe site to buy cialis online cialis pills price each cialis generico milano price cialis wal mart pharmacy 200 cialis coupon pastillas cialis y alcoho il cialis quanto costa cialis kaufen bankberweisung
canadian pharmaceuticals companies
چهارشنبه 14 شهریور 1397 06:19 ق.ظ

Valuable content. Kudos!
canada pharmacies northwest pharmacies online drugstore online online pharmacy canadian medications pharmacy pharmacy onesource northwest pharmacies best canadian mail order pharmacies cialis from canada canada online pharmacy
buy viagra overnight
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:03 ق.ظ

Whoa lots of good info.
viagra nz buy viagra no presc where to buy viagra online uk where can i buy viagra without a prescription tadalafil viagra buy online uk find viagra online viagra online online viagra pharmacy online pharmacy order
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:18 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis per paypa cialis dosage recommendations online cialis cialis canada safe site to buy cialis online cialis daily precios cialis peru buy cialis sample pack cialis purchasing cialis uk
cheap viagra prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:11 ق.ظ

Whoa all kinds of useful info.
viagra cheap online uk get viagra cheap buy viagra online now buy generic sildenafil online sildenafil uk online buy viagra in pharmacy can you buy viagra over the counter how can i buy viagra online buy prescription viagra viagra buy viagra pharmacy online viagra
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:12 ق.ظ

Amazing plenty of fantastic data.
free generic cialis pastillas cialis y alcoho click now buy cialis brand cialis generico online only now cialis for sale in us ou trouver cialis sur le net cialis patent expiration cialis 20 mg best price cialis daily dose generic generic cialis 20mg uk
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:52 ق.ظ

With thanks! Ample facts!

cialis pills in singapore discount cialis cialis from canada compare prices cialis uk generic cialis tadalafil import cialis cialis generico in farmacia 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis herbs purchase once a day cialis
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:53 ب.ظ

Kudos, Useful information.
cialis pills in singapore cialis online holland cialis cipla best buy wow look it cialis mexico cialis free trial buy cialis online cheapest no prescription cialis cheap cialis price thailand buy generic cialis deutschland cialis online
Viagra 5mg prix
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:20 ب.ظ

Thanks. Numerous info!

buy viagra online generic where can i buy a viagra how do i buy viagra uk sildenafil uk viagra viagra nz buy buy viagra online canada no prescription buy female viagra online where can you buy viagra uk where to purchase viagra online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30