تبلیغات
پارود - انواع مواد مخدر و روانگردان به همراه خطرات آنها نـتـیـجـه و


عاقبت افرادی كه به مصرف مواد مخدر مبادرت می ورزنـد
بـاید درس عبـرتـی برای افراد دیگر بخصوص جوانان باشـد
تا بخاطر شادی ها، خوشـی هـا و اثـرات كـاذب زود گذر و
تحت تاثیر دوستان ناباب هرگز حتی فكر مصرف آنها را نیز
بـه خـود راه نـدهنـد. در این قسمت برای آشنایی بیشتـر
شما با انواع مواد مخدر و اثرات سوئشان مطالــبی آورده
شـده اسـت كــه امید می رود با خواندن آن افقی روشـن
برای پیشـگیـری و رهایی قطعی در فرا سوی دیدگاه همه
افراد شكل گیرد.

به امید روزی كه هـمه جـوانـان در سـایـه تـلاش و كـوشــش و در پناه سلامتی و بدور از هرگونه مواد مخدر و روانگردان به آباد كردن وطن خویش بپردازند. انشاءالله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمامی داروهای مخدر و روانگردان، مغز و نواحی مخـتـلف بـدن را تـحت تـاثـیـر خـود قـرار میدهند و تعادل شیمیایی بدن را بر هم میزنند. احساساتی كه در پی این گونه مواد در بدن ایجاد میگردند به عوامل زیر بستگی دارد:

سن: مواد مخدر در جوانان تاثیر سوء بیشتری دارد بـخاطر آنكه مغزشان در حال رشد و تكامل است.
زمان استعمال
خلوص مواد
میزان مصرف
چگونگی مصرف (تزریق، خوراكی، دود كردن، استنشاق )
خلق و خو، سطح سلامتی و شرایط محیطی فرد.


مواد روانگردان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مواد روانگردان به 4 گروه تقسیم بندی میگرند:

1- STIMULANT (محركها): افزایش انرژی، هوشیاری ذهنی و فـعالـیـت جـسـمــانی، كاهش خستگی، سركوب گرسنگی، افزایش ضربان قبل و فشار خون. مثال: كـوكـائــین و كافئین .

2- DEPRESSAN (سركوبگرها): كاهـش انــرژی، هـوشیـاری ذهـنـی، ضـربـان قـلـب، فعالیت جسمانی و سرعت تنفس، كاهش سرعت عكس العمل،خواب آور و القاء حالت رویا. مثال: الكل ، مرفین و هروئین.

3- HALLUCINOGENS (توهم زاها): تغـیـیـر و اخـتـلال در خـلق و خـو، ادراك و حــواس بینایی، شنوایی و احساسات، القاء حالت رویا. مثال: ماری جوآنا و ال اس دی.

4- NARCOTICS (مخدرها): القاء بی حسی، كرختی،رخوت و خواب شدید.انواع گیاهان روانگردان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- OPIUM POPPY (خشخاش)
داروهای استخراجی: هروئین، مورفین، كـدئـیـــن، تریاك. مسكن و ضد درد میباشند.

2- CANNABIS SATIVA ( شاهدانه)
داروهای استخراجی: TETRAHYDROCANNABINOL كه مـــاده ای مسـكن، شـل كنـنـده عـضلات، خـواب آور و آنـتـی بیـوتـیك است. ماری جوآنا و حشیش ازآن گرفته می شـود. حشیش از صمغ گیاه و ماری جوآنا از ساقه و برگ آن.

3- COCA
از آن كوكائین استخراج میشود كه یك آلكالوئید بی حس كننده موضعی میباشد.

نكته:
به تزریق وریدی موادمخدر MAINLINING و به تزریق زیر پوست و عضلات SKIN POPPING میگویند.

حشیش، ماری جوآنا و هروئین...

حشیش (CANNABIS)

اسامی عامیانه: GRASS ،HASH ،DOPE ،BLOW ،DRAW

شكل ظاهری: بصورت تكه های جامد، از رزین گیاه شاهدانه میباشد، قـهـوه ای و یــا مشكی است.

نحوه استعمال: بـصورت دود كردن با سیگار همراه با سیگار برگ و همراه با چپق و یا قلیان، پختن آن و مصرف بهمراه غذا، همراه به چای نیز دم میكنند.

اثرات آنی: ریلكس كننده، حواس شنوایی و بینایی (به خصوص رنگها) قویتر میگردنـد، اشتها آور است، فرد حراف و یا منزوی میگردد، واكنش به محركها كند میشود، دقیقه ها طولانی شده زمانی دیر میگذرد، اجسام عادی عجیب بنظر میرسند.

خطرات كوتاه مدت: احسـاس سـردرگـمـی، اضــطراب، هراس، بد گـمـانـی، تـوانـایـی یادگیری كاهش می یابد، هماهنگی حركات مختل میشود.

خطرات دراز مدت: پارانوئید، اسكیزوفرنی، جنون، روانپریشی، افسردگی و اضطــراب، استعمال آن همراه با سیگار سبب آسیب جدی به ریه ها میگردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ


ماری جوآنا (MARIJUANA)

اسامی عامیانه: WEED ،GRASS ،POT ،CHRONIC ،JOINT ،BLUNT ،HERB ،GANGA
HEMP ،BASH ،BHANG ،BLAST ،JIVE

شكل ظاهری: از برگ، ساقه شاهدانه بدست می آید. شبیه جـعــفـری خشك سبـز، قهوه ای و یا خاكستری میباشد. اندكی توهم زا است.

نحوه استعمال: مانند حشیش میباشد.

اثرات آنی: گذشت زمان حس نمیگردد، تمركز كاهش مییابد، حافظه و یادگیری كاهش می یـابد، افـزایـش فـشار خـون و ضـربـان قـلـب، خشكی دهان، قرمزی چشمها، خواب آلودگی، اشتها آور، اثرات حشیش را نیز دارا می باشد. خنده های مكرر.

خطرات: پارانوئید، آسیب به ریه ها، سرفه و عفونت مجاری تنفس، برونشیت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــهروئین (HEROIN)
اسامی عامیانه: HORSE ،SMACK ،BIG H ، BLACH TAR ،CABALLO ،DRAGON،
GEAR SKAG ،BROWN ،JUNK

شكل ظاهری: از خشخاش بدست می آید، شكل تغییر یافته مورفین است، هـروئین خالص گرد سفید رنگی است كه طعم بسیار بدی دارد، هـروئـیـن مـعمولا با مواد دیگری مانند نشاسته، پودر شكر، پودر تالك، پودر شیر، آرد و گچ و تركیب می گردد، هـروئـیـــن میتواند قهوه ای و یا مانند قیر تیره باشد.

طرز استعمال: دود كردن، تزریق وریدی، استنشاق (زمانی كه گرم میگردد میسوزد و ایجاد دود میكند به استنشاق دود آن CHASING THE DRAGON میگویند.)

اثرات آنی: خـوشـی زیاد، كاهش درد، تـهوع، خـارش شـدیـد، چـرت زدن، كـنـد شـدن تـنـفس، خـواب آلـودگـی، نشئـگی، ریـلـكس شـدن. مسـكن درد بسیار قوی، احساس سنگینی، گویی یك پتوی گرم دور بدتان كشیده شده است.

خطرات: بسیار اعتیاد آور است، هپاتیت، ایدز، اسـتـعمال بیش از حد تنفس را متوقف كرده و سبب مرگ میشود. چون با موادی همچون گچ، آرد، تالك و غیره تركیب میـگردد، استعمال تزریقی آن سبب ایجاد حساسیت در بدن و خارش شدید میشود. صـــدمه به قلب و عروق خونی، عفونت، هموروئید و سوء تغذیه، آسیب به كبد و كلیه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ


كوكائین، ال اس دی، اكستاسی...
كوكائین (COCAIN)

اسامی عامیانه:NOSE CANDY ،BASE ،FLAKE،
TOOT ،WHITE ،BLOW ،SNOW ROCK ،CHARLIE،
COKE ،STARDUST


شكل ظاهری: گرد سفید رنگی كه از برگهای خشك شده گیاه كوكا بدست می آید.با پختن كوكائین همراه با جوش شیرین ماده مخدر دیگری بنام CRACK حاصل می گــردد. كرك بسیار بسیار اعتیاد آور بوده و بشكل حبه های سفید و یا قهوه ای رنگی میباشـد. معمولا با نشاسته، شكر، ویتامین سی، پودر شیر و پودر تالك تركیب می گردد.

نحوه استعمال: استنشـاق از راه بیـنـی، تـزریق وریـدی، دود كـردن كـرك تـوسط پیپ، جویدن برگها، بكار بردن در غشاء مخاطی دهان، مهبل و مقعد.

اثرات آنی: یك محرك میباشد، اثراتش بسیار زود از میان می رود (30 دقیـقـه بـعد) كـه سبب میگردد فرد احساس افسردگی و نا آرامی كند، حـتی بـا یكـبـار مـصرف اعتـیـادآور است. افـزایش اعتمـاد بنـفس، احسـاس نیـرومنـدی و هـوشـیـاری، سـبــب تپــش قلب می گـردد، انرژی زا، فرد حراف و یا كم حرف میشود، سریع و چابك، شنگولی. از مـیـان رفتـن تـمركـز، هــماهنگی حركات و میل جنسی، تنفـس كـم عـمـق و نامـنـظـم، رفـتـار خشونت آمیز، رعشه، بسیار زود اثرش ایجاد می گـردد (10 ثـانـیـه پـس از اسـتـعـمـال) افزایش انرژی، تقویت نیروی جنسی، ترشح دپامین در مغز.

خطرات: استنشاق آن از را بینی سبب آسیب به پره مــیانی بینی شده و در آن ایجاد حفره میكند. آنقدر خطرناك است كه با اولین مصرف می تواند سبب سكته قلبی گـردد. مشـكـلات تـنـفسی، آسیـب بـــه ریه، تشنج و مرگ ناگهانی. در دراز مـدت نـیـز سـبـب پارانوئید، توهم، خشونت و كاهش وزن میگردد.به مغز و قلب نیز آسیب جدی میرساند.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ


ال اس دی (LSD)
مخفف LYSERGIC-ACID-DIETHYLAMIDE میباشد.

اسامی عامیانه: ACID ،TABS ،BLOTTER

شكل ظاهری: در كاغذهای مربعی شكل كوچك كه مـعـمـولا روی آنـهـا طرح و نـقـوش مختلفی وجود دارد-بصورت قرصهای ریزی بنام MICRODOTS ،DOTS، به صـــورت مـایع، كپسول و ژلاتین نیز موجود میباشد. ال اس دی خالص گرد بی بـو و سفـیـد رنگی است كه از یك نوع قارچ استخراج میگردد.

نحوه استعمال: استنشاق، دود كردن، تزریق، خوراكی.

ثرات آنی: توهم زای قوی، حالت پرواز (TRIP)، ظـرف یك ساعت پس از مصرف ظـــاهر گشته و 8 الی 12 ساعت اثر آن باقی می مـاند، فـرد قـادر بـه خـاتمه دادن به این حالت نمی بـاشـد، رنــگها روشنتر، اصوات جدیدتر و حركات و زمان كند تر و یا تندتر می گـردد. ادغام حواس در یكدیگر (رنگها شنیده میگردد و صداها دیده میشود)، كاهش اشتها، گر گرفتگی، پارانوئید، لرز، تپش قلب، سر در گمی و تنفس سریع.

خطرات: یك حالت پرواز و یا نشئه گی حاصل از ال اس دی میتواند خوشایند بـاشد اما یك تریپ بد بسیار وحشت آور خواهد بود. مسـئـله دیـگر حـالتـی اسـت كه تریپ مجددا بدون استعمال ال اس دی برای فرد بارها و بارها تكرار میشود كه FLASH-BACK نامــیده میگردد. افسردگی، روانپریشی، جنـون، تشـنـج، مـرگ، خود كشی از عواقب مصرف آن بشمار میرود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

اكستاسی (ECSTASY)
اسامی عامیانه: ECCY ،XTC ،X ADAM ،E-DIAMONDS ،MITSUBISHI ،LOVERS SPEED ،CLARITY

شكل ظاهری: از METHYLENE-DIOXYMETHYL-AMPHETAMINE) MDM) تهیه میگردد قرص به اشكال و اندازه های گوناگون، گرد، كپسول، مایع. از نـوعی آمـفی تـامین توهم زا میباشد، معمولا با نشاسته، پودر تالك و رنگ، كافئین، آمـفی تـامین و افدرین تركیب میگردد.

نحوه استعمال: خوراكی، دود كردن و استنشاق، تزریق.

اثرات آنی: اثر آن 20 دقیقه پس از مصرف ظاهر میگردد، اكستاسی هم محرك است و هم توهم زا، افزایش انرژی و حس خوشی، اصوات، رنگها و احساسات شدیدتر میگردد اثر آن تا 6 ساعت باقی میماند، به حالت ایجاد شده از آن ROLLING می گـویند، اثراتش شبیه آمفی تامین میباشد، افزایش ضربان قلب، افزایش اعتماد بنفس،احساس تهوع، اضطراب، احـساس صمـیـمیت بـا دیـگران، سـایـیدن دنـدانـها بـه یكدیگر، كاهش اشتها، تعـریـق، احــساس شدید لذت، گرمی و شادی، شما را به رقصیدن وا می دارد. تـرشـح دپامین و سروتونین در مغز.

خطرات: گرمازدگی، چون بیشتر در كلوبها از آن استفاده می گـردد و در پـی فـعـالـیــت شدید مانند رقصیدن سبب افزایش شدید گرمای بدن میگردد كه بسیار خطرناك اســت، فرد برای رفع تشنگی مـمـكن اسـت آب فـراوان بـنـوشد كـه ایـن خـود سبب رقیق شدن بیـش از حـد خــون و از مــیان رفتن تعادل سدیم خون شـده و سـبـب تـورم اعـضـاء بـدن هـمـچـون مـغز و در نهایت مرگ فرد می شـود، پـس از یـكـی دو روز بـعـد فـرد احـسـاس افسـردگـی و خـستگی میكند، در دراز مدت سبب آسیب به كبد، كلیه و مغز می گردد، توهم گویی، استفراغ، تشنج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

كتامین، متادون، آمفی تامین...

كتامین (KETAMIN)


اسامی عامیانه: K-SPECIAL ، K-VITAMINE ، K-KET

شكل ظاهری: گرد سفید رنگ، بصورت قرص و یا مایع.

نحوه استعمال: خوراكی، استنشاق و تزریق.

اثرات آنی: بی حس كننده قوی میباشد، القاء تجربه خارج از بدن، كـرختــی و توهم زا میباشد.

خطرات: در كوتاه مدت سبب مشكـلات بـیـنـایی، عـدم تـعـادل و هـمـاهنگی، توهمات وحشتناك و در دراز مدت سبب احساس گم گشتگی و جدایی از واقعیت میگردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
متادون (METHADONE)

اسامی عامیانه: METH-LINCTUS

شكل ظاهری: مایع سبز، آبی و یا كهربایی رنگ، قرصهای سفید رنگ.

نحوه استعمال: خوراكی.

اثرات آنی: اثراتی شبیه هروئین داشته اما خفیف تر.

خطرات: سبب كما و مرگ میگردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــآمفی تامین (AMPHETAMINES)


اسامی عامیانه: SPEED ،WHIZZ ،METH ،CRANK،
GLASS ،CHALK ،UPPERS ،FAST - شیشهشكل ظاهری: گرد سفید رنگ و یا خاكستری، كپسول، قرص. بـرای آنـكه آفتی تامین قابل دود كردن گردد آن را كریستالیزه میكنند كه در این صورت به آن ICE میگویند.

نحوه استعمال: استنشاق، دود كردن، تزریق و یا حل درون مایعات، خوراكی.

اثرات آنی: اثر آن 3 الی 4 ساعت بعد ظاهر میگردد، هیجان زدگی، اعتماد بنفس بالا، افزایش هوشیاری، پر انرژی، كاهش اشتها، بی خوابی، یك محرك میباشد.

خطرات: دركوتاه مدت سبب احساس اضطراب، افسردگی و خستگی پس از استعمال آن می شود، افزایش ضربان قلب و تنفس، اختلال در دید، خشكی دهان، سـرگـیـجـه و خشونت، مرگ ناگهانی و سكته قلبی. در دراز مدت سبب توهم، وحشتزدگی، كـاهش وزن، آسیب به مغز و حافظه، تشنج و مرگ میگردد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ


قارچها، جی اچ بی، حلال ها

قارچ ها (MAGIC MUSHROOMS)اسامی عامیانه: SHROOMS-MUSHIES

نحوه استعمال: پخته همراه با غذا، دم كرده همراه با چای.

اثرات آنی: اثری خفیف تر از ال اس دی داشته و تا 4 ساعت باقی میماند.

خطرات: درد شكم، اسهال، تهوع و مرگ در پی مصرف قارچهای سمی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــجی اچ بی (GHB)مخفف GAMMA HYDROXYBUTYRATE است.اسامی عامیانه: GHB ،GBH ،GABBA ،G ،LIQUID ECSTACY

شكل ظاهری: مایع بی رنگ و بی بو داخل بطریهای كوچك، بصورت كپسول.

نحوه استعمال: خوراكی.

اثرات آنی: مقادیر كم آن اثرات شبیه الكل دارد و مصرف زیاد آن مانند اكستاسی عمل میكند.

خطرات: تهوع، خواب آلودگی، احساس گم گشتگی، تشنج و مشكلات تنفسی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
حلالها (INHALANTS)اسامی عامیانه: BULLET ،BOLT ،RUSH ،SNAPPERS ،POPPERS ،WHPPETS AEROSOLS ،SNIFF ،NITRITES

شكل ظاهری: موادی هستنهد كه فرد با استنشاق آنـها حـالت سرخوشی و نشئـــه گی دست میدهد مانند: چسبها، تینر رنگ، گازوئیل، جوهر مركب، اسپری مـو، اسپری رنگ، اسپری شوینده، گاز فندك، استون، شیشه شور، واكس كفش، غلط گیرها. نامیده میگردد.

نحوه استعمال: استنشاق مستقیم فـراورده، ریــختن این گونه مواد درون كیسه های پلاستیكی و استنشاق از طریق آن كه BAGGING نامیده میگردد.

اثرات آنی: خواب آور، مسكن، ضد درد، مستی، گیجی، سردرگمی.

خطرات: كوتاه مدت سبب تهوع، سرفه شدید، لكه اطراف دهان،خفگی و در دراز مدت سبب سر درد، خونریزی بینی، كاهش حس بویایی، كـاهـش اكـسیـژن به مغز و آسیب به مغز، آسیب به كلیه ها، كبد و سیستم عصبی و ششها میگردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ


استروئیدها، مسكنها، سركوبگرها، پی سی پی، اكسی كنتین و تریاك...
استروئیدها (STEROIDS)


اسامی عامیانه: ROIDS ،SAUCE ،SLOP ،JUICE ،PUMPERS ،GYM CANDY
ANABOLICSشكل ظاهری: مشتقات هورمون مردانه تستوسترون می بـاشنـد كـه رشـد عـضـلات اسكلتی را افزایش میدهد. ورزشكاران برای بـهبـود عـمـلكرد و ظاهر فیزیكی خود از آنها استفاده میكنند. استقامت را نیز افزایش میدهد.

نحوه استعمال: خوراكی، تزریق.

خطرات: افزایش فشار خون، كلسترل بالا، بیماری كلیه و كبد، صدمه به قلب، دیابــت، یرقان، افسردگی، رفتارهای خشونت آمیز. در مردان: رشد سینه، تحلیل بیضه، كـاهش اسپرم، ناباروری، آكنه، سكته. در زنان:رشد مـو در صـورت، بـم شـدن صدا، اخـتــلال در قاعدگی، كاهش سایز سینه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ


سركوبگرها و مسكنها
(TRANQUILIZERS
= DEPRRESSANT)


اسامی عامیانه: DOWNERS ،GOOFBALSS ،BARBS ،BLUE DEVILS ،JELLIES TRANY ،BENZOZ ،LUDES

شكل ظاهری: این داروها مســكن بوده و سبب شل شده عضـلات و آرامـش اعـصـاب میگردند. به صورت قرص و كپسول میباشند. مانند: والیوم و مرفین.

نحوه استعمال: خوراكی و تزریق.

اثرات: تسكین اضطراب و تنش، خواب آور،

خطرات: اعـتــیاد آور، كاهش انرژی، كاهش حافظه، افسردگی، بی خـوابـی و حـمـلات هراسی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
پی سی پی (PCP)
اسامی عامیانه: ANGEL DUST ،HOG CRYSTAL ،ZOOT ،PHENCYCLIDINE

شكل ظاهری: یك بی حس كننده می باشد. گرد سفید رنگ كریستـالـی، بـه صـورت كپسول و قرص نیز وجود دارد.

نحوه استعمال: استنشاق، دود كردن و تزریق.

اثرات: خوشی، ریلكس شدن، بی وزنی، عدم تمركز، اضطراب، افسردگی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــاكسی كنتین (OXYCONTIN)

اسامی عامیانه: OXY ،OC ،OXYCOTTON

شكل ظاهری: مسكن درد میباشد كه ماده فعال آن اكسیكدون (OXYCODONE) است. بصورت مایع، قرص میباشد.

نحوه استعمال: تزریق، استنشاق، جویدن، پخته همره غذا.

اثرات: كند شدن تنفس، تهوع، استفراغ، یبوست، سردرد، گیجی، تعریق و ضعف.

خطرات: مانند مسكن ها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمانی+شكست+طرد+مرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
تریاك (OPIUM)خصوصیاتی شبیه هروئین دارد.


Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 06:36 ب.ظ

Wonderful material. Kudos.
buy online cialis 5mg cialis daily dose generic canadian drugs generic cialis low dose cialis blood pressure we choice cialis pfizer india cialis 5mg billiger if a woman takes a mans cialis prices on cialis 10 mg import cialis only best offers cialis use
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 11:57 ب.ظ

Really a lot of superb material.
cialis cipla best buy generic cialis 20mg uk 5 mg cialis pharmacie en ligne sialis walgreens price for cialis cialis cuantos mg hay cialis price thailand weblink price cialis cialis online deutschland click now cialis from canada
Generic cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:12 ب.ظ

Great info. Thank you!
buy cialis cialis wir preise look here cialis order on line click here take cialis how to buy cialis online usa cialis 20mg we use it 50 mg cialis dose cialis generico enter site very cheap cialis cialis generico
How long does it take to recover from Achilles injury?
جمعه 17 شهریور 1396 01:04 ب.ظ
Good day! This post could not be written any better!
Reading through this post reminds me of my previous room
mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up
to him. Fairly certain he will have a good read.
Many thanks for sharing!
http://thinkablereason89.jimdo.com/2016/02/28/why-shoe-lifts-are-the-answer-to-leg-length-discrep...
دوشنبه 5 تیر 1396 05:18 ق.ظ
Hello there, You've done a great job. I will certainly digg
it and personally suggest to my friends. I am sure
they will be benefited from this web site.
eviltongue7052.exteen.com
چهارشنبه 3 خرداد 1396 02:17 ق.ظ
I all the time used to study article in news papers but now as I
am a user of net so from now I am using net for articles, thanks to web.
Horacio
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:46 ق.ظ
Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your web site, how could i subscribe for a blog site?
The account helped me a applicable deal. I have been tiny bit acquainted of
this your broadcast provided bright transparent idea
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 08:14 ب.ظ
I am really loving the theme/design of your site.

Do you ever run into any browser compatibility
problems? A number of my blog readers have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
Do you have any advice to help fix this issue?
masih
یکشنبه 14 اسفند 1390 11:46 ق.ظ
az ettelaate genabali sepasgozaram.lotfan dar morede esteroids va anvae an ettelaate jametary bedahid.anva va esmha va karborde anha va avarez anha dar darmane bimariha va bekhosos varzesh
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر